W LUBUSKIEM otwarto nabór wniosków o sfinansowanie organizacji targów i misji gospodarczych


Kwota możliwego do uzyskania dofinansowania wynosi od 50.000 zł do 400.000 zł i stanowi 99% wartości projektu.
Uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, instytucje otoczenia biznesu, które zaproponują organizację udziału MSP w targach i/lub misjach gospodarczych (dotyczy tylko targów i misji krajowych i międzynarodowych, które odbędą się maksymalnie do 30 września 2015 r.).
Konkurs ma formułę otwartą, co oznacza, że nabór wniosków potrwa aż do wyczerpania przeznaczonego budżetu. Pula do rozdysponowania to 1.000.000 zł i może ulec zmianie.